2014-09-08 01:58 #0 av: allhealing

Allting går att bevisa inom modellen bevisningen sker. Ett sätt att bevisa hur någonting fungerar är att använda sig av matematik och med den logiken förklara hur saker och ting fungerar. Problemet uppstår när sfären den matematiska modellen verkar inom används som förklaringsmodell för det som ligger bortom sfärens begreppsvärld. Det går därför inte att inom ett begränsat perspektiv hitta förklaringsmodeller som sträcker sig bortom det som är begripligt inom förklaringsmodellen. Det är en matematisk omöjlighet.

Matematik är beroende på perspektivet det används inom ett hjälpmedel som påvisar vad som är möjligt att uppnå. Perspektivet är därför det som definierar vad matematiken kan presentera som en lösning. Matematiken är när den definieras inom spektrumet den verkar inom såväl lösningsbar som redan färdiglöst. Det betyder att all matematik hela tiden är såväl löst som olöst. Detta är möjligt eftersom det verkar inom ett och samma regelsystem. Där regelsystemet regleras av vad som är respektive vad som inte är möjligt att uppnå inom sfären den matematisk modellen verkar inom.

Allting som verkar inom en modell har alltid ett motsatsförhållande eftersom modellen verkar inom ett begränsat spektrum. Därför existerar inom modellen alla såväl frågor som svar. Det hela beror på vilket perspektiv observationen sker från. Är det från frågans eller svarets perspektiv? Därför existerar redan alla svaren för den såväl linjära som kvantfysiska matematiken inom deras respektive sfärer.

Många av de idag existerande såväl frågeställningar som svaren av hur verkligheten fungerar bygger på en linjär förståelse. Detta betyder att vi redan i inledningsskedet av det vi utgår från när vi ställer frågor såväl som hittar svar bygger på en begränsad matematisk linjär observation. Därför kan inga svar bortom den linjära matematiken skapas. Vi lever därför idag i en starkt begränsad förståelse av vad som är och vad som inte är möjligt att uppnå.

Rent praktiskt betyder det här att de svar vi kommer att få är helt baserade på den förståelse den linjära matematiken klarar av att presentera. Linjär matematik kan därför endast besvara linjära frågor och kan endast ge linjära svar. Sök därför inte efter svar bortom den linjära logiken och tro att du kan svara med linjära antaganden och påståenden. Det kommer aldrig att fungera och har heller aldrig gjort det.

Att tänka utanför boxen är ett uttryck som ofta används för att påvisa att det är möjligt att hitta svar och lösningar om man går utanför de normer man normalt använder sig av när man hittar svar och lösningar. Om den linjära matematiken är det som är innanför boxen och kvantfysiken är det som är det som är utanför boxen. Vore det då inte bara att använda sig av bägge dessa perspektiven när ett svar eller en lösning ska identifieras?

Även om det idag är så att mycket av det vi gör utgår från ett linjärt matematiskt tankesätt är det inte likställt med att vi framöver måste fortsätta vidhålla det här sättet att skapa såväl svar som lösningar. Vi vet att vi inte vet allt. Vi vet att det är det enda vi med säkerhet vet. För visste vi allt skulle vi inte behöva ställa frågor och söka efter svar.

Det är nu tid att öppna boxen och förena insidan av den med utsidan när vi framöver skapar framtidens svar och lösningar som vi alla har möjlighet att använda oss av på ett för alla positivt sätt. Möjligheterna är i det närmaste oändliga för vad detta skulle kunna innebära på såväl kort som lång sikt.

Healing är bara ett av många tillämpningsområden som överbryggar den linjära matematiken in i den kvantfysiska verkligheten. Därför klarar healing av att identifiera lösningar bortom den linjära sjukvården. Det optimala i det här fallet vore därför att ta det bästa från bägge dessa världar och skapa en för alla optimal friskvård.

Därför går det inte att inifrån en linjär matematisk sfär förstå hur en större helhet fungerar. Det går därför inte att med linjära vetenskapliga metoder hitta bevis på det som sträcker sig bortom den vetenskapen klarar av att observera. Därför är det inte från ett linjärt observationssätt möjligt att ge en fullständig förklaring på hur healing fungerar.