2014-08-24 14:53 #0 av: allhealing

Ingen vet allt. Det är det enda vi med bestämdhet vet. Resten är antaganden baserade på den plattform vi utgår från när vi observerar det vi definierar som verklighet.

Människan har åtminstone två olika plattformer att använda sig av när hon ska observera verkligheten och utifrån det hon observerar definiera begreppet verklighet såsom det ser ut inifrån respektive observationsfält. Observationsfälten är det individuella och det kollektiva fältet.

_

När två fält existerar finns det tre möjliga kombinationer som kan varieras i det oändliga. Antingen sker observationen från respektive fält eller så sker det i en procentuell blandning av fälten. Såhär ser verkligheten ut när observationen av vad det är som sker tas ur hjärnans respektive tolkning av informationsflödet.

_

Vad är då det individuella fältet?

Det individuella fältet är det spektrum du som individ i din fysiska kropp klarar av att ta till dig med kroppens fysiska organ. Helt enkelt det du med dina kroppsliga sinnen klarar av att tolka, analysera och därefter förstå. Våra fem sinnen är därför det fält vi verkar inom när observationen av vad som är respektive vad som inte är möjligt att uppnå fastställs.

_

När verkligheten avgränsas till det spektrum våra fem sinnen verkar inom behövs en fysisk miljö för att kunna göra dessa observationer inom. Den fysiska miljön är universumet så som det ter sig när observationen av detsamma sker genom våra fem sinnen. En människa som befinner sig i en fysiskt kropp verkar därför inom vissa bestämda ramar. En fysisk kropp består av materia och behöver därför såväl tid som rymd för att kunna fungera. Ett fysiskt universum ger dessa förutsättningar.

När människan inifrån en fysisk förståelse av hur verkligheten gör observationer av hur det fysiska universumet är uppbyggt kommer en harmonisk observation att äga rum. Den fysiska kroppen kommer utifrån sin förståelse av hur verkligheten fungerar göra en motsvarande observation av hur universum fungerar. Människan kommer med hjälp av sina fem sinnen skapa mätinstrument som motsvarar den förståelse människan har när hon observerar det som sker. Det betyder att en kikare ser längre bort än ögat når och ett mikroskop förstorar mer än ögat klarar av att observera. Observationen sker dock hela tiden inom spektrumet tid och rymd. Såhär ser den vetenskap ut som vi förlitar oss på när vi skapar de regler vårt samhälle idag bygger på. Det är en fysisk observation helt baserad på det vi som individer är kapabla att uppfatta som definition av vad verklighet är.

_

Det finns inget rätt eller fel i påståendet av att det är såhär vi observerar verkligheten. Det är en observation baserad på hjärnans förmåga att uppfattar det som är verklighet från åtminstone två olika perspektiv och där vi när vi gör observationen på det här sättet sätter hela vår tillit till enbart en av dessa två förståelser. Det finns inget motsatsförhållande till ett individ respektive ett kollektivt synsätt på hur verkligheten definieras och därmed även fungerar. Det är två perspektiv som hela tiden ger oss möjligheten att observera det som sker inte enbart från ett eller två utan istället från ett oändligt antal samtidigt pågående olika perspektiv.

_

Det individuella perspektivet ger oss möjligheten att som individer i kroppslig form upptäcka individens alla möjliga scenarios under en livstid baserat på vilket linjärt scenario det är vi väljer att följa. Det kollektiva perspektivet ger oss möjligheten att i samförstånd med vår omgivning skapa den för alla mest perfekta såväl individuella som kollektiva upplevelsen.

_

Det är när vi förenar dessa två perspektiv som ett liv i harmoni med såväl oss själva som med vår hela omgivning blir möjlig att uppleva. Om fred är målet med såväl oss själv som hela vår omgivning och därmed även vår planet och i förlängningen även hela vårt universum och därefter även med alltet. Då är den här vägen ett sätt att nå det målet.

_ Används eftersom styckedelning inte fungerar från det ordbehandlingsprogram jag klistrade in texten från.